د څیړنې ټیم (ReGES) د

ReGES Team

د ReGES د پروژې ټیم:
فلوریان هاینریتڅ، ډاکټر دومینیک وایګند، پاسکال بینتاتا، پروفیسور دوکتور هانس- ګونتر روسباخ
وینکې نیهویس، انیکه دروشر، یورګ ولکر، ډاکټر کریستوف هوموت
کاترینا رینس، عبرو بلابان، ډاکټر ګیزلا ویل، ډاکټر یوتا فون موریس، شاذا الرحاوی


 ډاکټر یوتا فون موریس

ډاکټر یوتا فون موریس

د پروژی لارښودنه

 ډاکټر ګیزلا ویل

ډاکټر ګیزلا ویل

د پروژی همآهنګ کونکی او د مسایلو مخاطب

 ویسام ابو حسون

ویسام ابو حسون

د عربي ژبې کلتوري او ژبنیز اړخونه

 شاذا الرحاوی

شاذا الرحاوی

د عربي ژبې کلتوري او ژبنیز اړخونه

 عبرو بلابان

عبرو بلابان

د مور او پلار د پوښتنو او د ماشومانو د ښوونې او رونې مسئول

 پاسکال بینتاتا

پاسکال بینتاتا

د پوښتنو د ژباړنې او مستند کولو مسئول

 انیکه دروشر

انیکه دروشر

د ژبې او لیاقت د آزموینې مسئول

 فلوریان هاینریڅ

فلوریان هاینریتڅ

د تیلفوني پوښتنو، تخنیکي پلۍ کولو او د پوښتنو د مستند کولو مسئول

 ډاکټر کریستوف هوموت

ډاکټر کریستوف هوموت

د تنکي ځوانانو د پوښتنو او د ښونځۍ او مسلکي روزنې مسئول

 وینکې نیهویس

وینکې نیهویس

د ښوونیزو مسلکي کارکوونکو د پوښتنو او د زده کړې د چاپیریال د ثبتولو مسئوله

 کاترینا رینس

کاترینا رینس

د تیم اسیستانت

 دومینیک وایګند

ډاکټر دومینیک وایګند 

د آنلاین پوښتنو او رواني برخې مسئول

 یورګ ولکر

یورګ ولکر

د آپ پر بنسټ پوښتنو او د مهاجرت د اړخونو مسئول

 کریستین فورستر

کریستین فورستر

برخه والو سره اړیکی

 نیکول لیدزبا

نیکول لیدزبا

د معلوماتو هم آهنګ کول

 تیمو رایشرت

تیمو رایشرت

د معلوماتو ساتنه