ውሕስነት ጸብጻባት ንበጻሕቲ እዚ መርመብ ገጽ

መግለጺ ክንክን ጸብጻብ

እዚ መግለጺ ክንክን ጸብጻብ ንሰርቨር ናይ Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe e.V. (LIfBi) ከምኡ ድማ ንኹሉ በዚ መግለጺ ክንክን ጸብጻብ ዝቕየድ ናይ WWW-ገጻት ናይ LifBi ዘገልግል እዩ።

 

ሓፈሻዊ

ክንክን ጸብጻብ ንግደሰሉን ብሕጊ ንቕየደሉን ጉዳይ እዩ። ውሕስነት እቲ ናትክን ጸብጻባት ኣብ ምትሕልላፍ ንኽህልዎ፡ በቲ ዘበናዊ ዝኾነ ናይ መዕጸዊ መስርሕ (ንኣብነት SSL/TLS)  ከምኡ ድማ ውሑስ ተክኒካዊ መስርሕ እና ተጠቐምና ኢና ነሰላስሎ።

እቲ ናይ ሓበሬታ ቀረብ ናይ LifBi ብመሰረቱ ንJava-Applets፡ Active-X-Controls ከምኡ‘ውን Cookies ኣጥፊእካ ብሮውዘር ክረአ ይከኣል እዩ። እንተደኣ ብሰንኩ እቲ መስርሕ ምጥቃም ኣዝዩ ጸቡቡ ድማ ንዕኡ ዝምልከት ሓበረታ ይቐርብ።

 

ሓላፍነት ወሰድቲ

Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V.
Wilhelmsplatz 3
96047 Bamberg
ተሌፎን: +49 951 863-3400
ፋክስ: +49 951 863-3411
ኢመይል: kontakt(at)lifbi.de

እዚ Leibniz-Institut ምዝጉብ ማሕበር እዩ። ብዳይረክተር ፕሮፈሰር ዶ/ር ሳቢነ ቫይነርት ኣቢሉ ድማ ሕጋውነቱ ይውከል።

 

ናይ ትካል ክንክን ጸብጻብ ተወካሊ

ብሪጊተ ቦገንስፐርገር

ኢመይል: betrieblicher-datenschutz(at)lifbi.de

ተሌፎን: +49 951 863-3418

 

ዕላማ እዚመስርሕ

ነዚ መንነትክን ዝሓዘለ ጸብጻብ ብዘፍቅዶ ሕጋዊ መንገዲ ነዞም ዝስዕቡ ዕላማታት ንጥቀመሉ፡

 • ንውሕስነት ናይ ትካልና ቐረብ መርበብ ኢንተርነት ክዉን ንምግባር። እዚ ማለት ጸብጻብ ንኻልእ መዓላ ንዝጥቀም ቀልጢፍና ከነለልዮን ብልሽት ምስ ዘጋጥም ብኣጋ ንምዕራይን።

 • ኣቃውማ መልስታት ኣብ ኮምፕዩተርኩም ንምምሕያሽ።

 • መንግስቲ ካባና ንዝደልዮ ሕጋዊ ጠለባት ንምምላእ።

 • ሓበሬታ ንወነንትን ንደረስትን ናይ ኣገልግሎት ሕገ-ክንክን ዘለዎም ካባና ምስ ዝጠልቡ ንምሃብ።

 

እዚ ናይ መርበብ ስታትስቲክ መሳርሒ Matomo ድማ ናይ ማሕበራት ንምድህሳስ፡ ንፈተና ወይ ጽገና ናይ ኣገልግሎትና መርበን ውሕስነት ናይ መስመርን ናይ ሓበሬታ ውሕስነትን ንምቁጽጻር እዚ መሳርሒ ስታትስቲክ ንጥቀመሉ። እዚ ዕላማ ንሰርሓሉ ክሳብ ዘይዓንቀጸ ድማ ነቶም መንነት ዝሓዘሉ ሓበሬታታት ብምዕባጥ ወይ ብምቕያር ንጥቀመሎም። 

 

ሕጋዊ መሰረታት ኣብ መስርሕ መንነት ዝሓዘሉ ጸብጻባት

መንነት ዝሓዘለ ጸብጻብ ክንጥቀመሉ ካብቲ ዋና ፍቓድ ምስ ተዋሃበና፡ ብድሕሪኡ ዓንቀጽ 6 እዝባር 1 ፊደል a) ኣብ DSGVO ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ ንቕየድ።

መንነት ዝሓዘለ ጸብጻብ ንሕጋዊ ግዴትነት ክማልኦ ዘለዎ ኣድላይነት እንተሃልዩ ድማ ዓንቀጽ 6 እዝባር 1  ፊደል b) ኣብ DSGVO ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ ንቕየድ።

እንተደኣ ኣሰራርሓ ንክንክን ቅኑዕ ድሌት ናትና ወይ ናይ ሳልሳይ ኣካል ኣድላዪ ኮይኑ ከምኡ ውን ምስ ናይ ተሓታቲ ድሌት ዘይቃዶ ኮይኑ፡ ቅዋም መሰልን ቅዋም ናጽነትን ናይቲ ተሓታቲ ድሌት ዘየማልእ ኮይኑ፡ ዓንቀጽ 6 እዝባር 1 ፊደል f) ናይ DSGVO ዝቕይዶ መሰረታዊ ሕጊ ይኸውን።

 

ናይ ጸብጻብ ክፍልታት

ምሕደራን ምድላው ጽሑፋትን

ንምሕደራን ምድላው ጽሑፋትን ዝምልከቱ ናይ ኣሰራርሓ ኣፍልጦን ናይ ውልቂ ኣፍልጦን ምስ ውሑስ ኣሰራርሓን ዝኾነ ሰብ ክጥቀመሉ ብዘይክእል መንገድን ተገይሩ ምቅይያራት ናይዚ ኣፍልጦ ድማ ኩሉ ግዜ ይምዝገብ።

 

ምዝጉብ ጸብጻብ

ልክዕ ነዚ ወይ ካልኦት ናይ LifBi ኢንተርነት ገጻት ምስ ትኸፍቱ፡ ብኢንተርነት ኣቢልኩም ናትኩም ሓበሬታ ናብ ናትና ዌብ ሰርቨር ትሰዱ። እቲ ናትና ኢንተርነት ገጽ እንዳ ተጠቐምኩም እንከለኹም ከኣ ኩሉ ኣብ መንጎ ኢንተርነትኩምን ናትና ወብ ሰርቨር ዝግበር ርክባት ኩሉ ይምዝገብ፡

 • ዕለትን ናይ ምትቃም ሰዓትን
 • ስም ናይቲ ዝተዋህበ ጸብጻብ
 • ካብቲ ጸብጻብ ዝተወስደ ገጻት
 • ንምጥቃም ዝተፈቐደ ኩነታት (ንኣብነት ጸብጻብ ኣሰጋገር፡ ጸብጻብ ኣይተረኽበን)
 • ዝተጠቀሙ መርበብ ገጽ፡ ናይ ስእሊ መዝገብ ከምኡ ድማ ናይ ኮምፕዩተር ሶፍት ዌር
 • ምሉእ IP-Adresse ናይቲ ትጥቀምሉ ኮምፕዩተር
 • ዝተመሓላለፈ ብዝሒ ጸብጻብ

 

ኩኪስ

ንመርበብ ሓበሬታ www.lifbi.de ምጥቃም ኩኪስ ናይ Matomo-Webstatistik ይዝውተር (ተገራጫዊ ነገራት ናይ Matomo-Webstatistik ንምፍታሕ ኣብ ታሕቲ ረአ)። ብዘይካዚ ግና ኩኪስ ንፉሉይ ጉዳያት ከም ምምላእ ፎርምን ናይ ምምዝጋብ መስርሕን ጥራይ ይዝውተር።

 

መራኸቢ/ኮሙኒኬሽን

እንተደኣ ስክፍታኹም ወይ ርእይቶኹም ብኢመይል፡ ፖስጣ፡ ተሌፎን ወይ ፋክስ ሰዲድኩምልና፡ እቲ ድሌታትኩም ኣብ ተግባር ንምውዓል ከምኡ‘ውን ንዕኡ ዝምልከት ሕቶታት ንኸይህሉን ሓሳባት ንምልውዋጥን ይዕመም። ንዕኡ ንምምላእ ድማ፡ ክሳብ ንስኽን ምቅያራት ዘይመረጽክን፡ በቲ ንስኽን ዝመረጽክንኦ መንገዲ ጥራይ ርክብና ንዓምም።

 

ተቐባሊ ወይ ክፍልታት ናይ ተቐበልቲ መንነት ዝሓዘለ ጸብጻባት

ዋላ እውን እቶም ናይ ኮምፕዩተር ተክኒክ ሰራሕተኛታትና እንተኾኑ እውን በቲ ኣብ መንጎና ዝተፈረመ ስምምዕ መሰረት ንምጥቃም ዝገበር መስርሓት ተቐይዶም ተቐበልቲ መንነት ዝሓዘለ ጸብጻብክን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

ተወሰኽቲ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣገልገልቲ ሰራሕተኛታትና ኣብ ናትና መርበብ ሓበሬታ በብዝምልከቶም ክትረኽባ ትኽእላ።

 

ንውሓት ዕቃበ መንነት ዝሓዘለ ጸብጻብ ሓበሬታ

ምሕደራን ምድላው ጽሑፋትን

ኣባላት ናይ ምሕደራን ምድላው ጽሑፋት ናይ መርበብ ገጻትና ዝጥቀሙሉ፡ እቲ ዝምልከቶ ሰብ ካብቲ ናይ LifBi ምስ ወጸ እቲ መስርሕ ንውሱናት ነገራት ጥራይ እንዳ ተሰርሓሉ ድሕሪ ሓደ ዓመት ካብታ ዝወጸላ ድሕሪ ምዝዛም ይድምሰስ

 

ምዝጉብ ጸብጻብ

ኩሉ ውልቃዊ መንነት ዝሓዘለ ምዝጉብ ጸብጻብ ድሕሪ 7 መዓልቲ ይድምሰስ።

 

ኩኪስ

ኩኪስ ብሮውዘር ኣብ ትጥወምሉ ጥራይ ይህሉው። እዚ ግን ንምፍታሕ ተክኒካዊ ተገራጫዊ Matomo-Webstatistik ኣይምልከትን።

 

መሰል ተጠቓሚ

ብሕጊ ክንክን ጸብጻብ መሰረታዊ ሕጋገ (DSGVO) መሰረት እዞም ዝስዕቡ መሰላት ኣለውኽን፡

መንነትክን ዝሓዘለ ጸብጻብ ምስ ንጥቀም፡ ብዛዕባ ኩሉ ዝተኣከበ ጸብጻብ ሓበሬታ ክወሃበክን መሰል ኣለክን (ዓንቀጽ 15 DSGVO)።

መንነትክን ዝሓዘለ ጸብጻብ ብጌጋ ምስ ዝስራሕ፡ ንኽመሓየሽ ክትሓታ መሰል ኣለክን (ዓንቀጽ 15 DSGVO)።

ሕጋዊ ቅጥዕታት ምስ ዝቕይድ ድማ፡ እቲ ስሩሕ ጸብጻብ ክድምሰስ ወይ ክጸብብ ከምኡ ድማ ጥርዓን ከተቕርባ መሰል ኣለክን (ዓንቀጽ 17, 18 ከምኡ ድማ 21 DSGVO)።

ጸብጻብክን ክስረሓሉ እንተጸዲቑ ወይ ውዕል ናይ ጸብጻብ ክስርሓሉ ተገይሩ እሞ ኸኣ እቲ መስርሕ ጸብጻብ ብተክኒካዊ ደገፍ ዝትግበር ኮይኑ፡ እቲ ጸብጻብ ናብ ካልእ ክመሓላልፈልክን መሰል ኣለክን (ዓንቅጽ 20 DSGVO)።

ብተወሳኺ እውን ኣብ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ክንክን ጸብጻብን ነጻነት ሓበሬታን ኬድክን ጥርዓንክን ከተቕርባ መሰል ኣለክን።

 

ተክኒካዊ ምድምሳስ ጥርዓን ናይ Matomo-Webstatistik

ነቲ ናይ LIfBi ምዝገባን መጽናዕትን ብዝተፈላለየ ስታትስቲካዊ ኣገባብ ጸብጻብ ምኽእከብ፡ እቲ ናትክን ብሮውዘር ንጹር Webanalyse-Cookie ክህልዎን ዘይክህልዎን ባዕልኽን ክትመርጻ ትኽእላ ኢኽን

እንተደኣ ነዚ ዘይደሊኽን ከኣ ነዚ ዝስዕብ ሊንክ ምስ ትጥውቓ አቲ Matomo-Deaktivierungs-Cookie ኣብ ናትክን ብሮውዘር ከተስፍርኦ ትኽእላ።

ናብዚ መርበብ ገጻት ምስ ትኣትዋ ኣብዚ እዋን ብ Matomo Webstatistik ይስነድ።

መታን ኣብዚ ከምዝኣተኽን ከይምዝገብ፡ ኣብዚ ጠውቓ።

ኣብዚ መርበብ ገጽ ኣቲኽነኦ ዘለኽን ብ Matomo Webstatistik ኣይክስነድን እዩ።

ኣብቲ ዝኣተኽንኦ መታን ክስነድ ኣብዚ ጠውቓ።

 

ካልእ ብዛዕባ መግለጺ ክንክን ጸብጻብ።

እዚ መግለጺ ክንክን ጸብጻብ ከከም ኣድላይነቱ ከነቃድዎን እዋናውያን ኣድላይነት ሕጋጋት ንኸነማልእን ወይ ምቅይያራት ኣገልግሎትና ከነንጸባርቕን ድማ ምሳና ንዕቅቦ። ከም እንደገና ክትኣትዋ እንከለኽን ኩሉ ግዜ እቲ እዋናዊ መግለጺ ክንክን ጸብጻብ እዩ ዘገልግል።

ዘይንጹርነት ምስ ዝህሉው በቲ ናይ ጀርመን ጽሑፍ ክትግንዘባ ይከኣል።