ሕቶን መልስን

ሬገስ (ReGES) ብናይ ላይብኒዝ (LIfBi) ኢንስቲቱት (Leibniz-Institut)፣ አካል ናይ ባምበርግ ዩኒቨርሲቲ፣ ዝምወል መጽናዐቲ እዩ. ዘሰላስልዎ ድማ ዓለምለኻውያን ተመራመርቲ እዮም. ዘድሊ ቁጠባዊ ሓገዝ (ReGES) ብናይ ጀርመን ትምህርትን ምርምርን ሚኒስትሪ (BMBF) ይምወል
እቶም ሕቶታት ናይ ReGES-መጽናዕቲ ብ infas Institut für angewandte Sozialwissenschaften ዝበሃል እዩ ዝትግበር።
እዚ መጽናዕቲ እዚ ኣብ ሓሙሽተ ኣውራጃታት ጀርመን፡ ማለት ኣብ Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz ከምኡ ድማ ኣብ Sachsen እዩ ዝትግበር። ሰንደቕ ዕላማ ናይ ReGES ህጻናትን መናእሰያትን ምስ ወለዶም እዮም። ብተወሳኺ ድማ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ እውን ኣብቲ ቃለ-ምሕትት ክሳተፉ እዮም። ኣብ ማሕበራት ዘገልግሉ ናይ ግብረ-ሰናይ ሰራሕተኛታት እውን ድሮ ተሓቲቶም ኣለው። 
አይፋሉን. ናይ ሬገስ (ReGES) መጽናዐቲ ምስ ናይ ዑቅባ ሕቶ ወይ ንዓኡ ምስ ዝምልከቶም ቤት ጽሕፈታት ፍጹም ዘተሓሕዞ ነገር የብሉን፣ ኩነታት ስደተኛታት ከመሓይሽ ዝሃቀነ ስነፍልጠታዊ መጽናዐቲ ከምምኳኑ መጠን
ተኻፋልነት አብ ወለንታ(ነጻ ድልየት) ዝተሞርኮሰ ኢዩ. ዐዉት ምእንቲ ክኸውንን አብ መጻኢ ኩነታት ስደተኛታት ንኽመሓየሽ ደገፍ ክኸውንን ግን ናይ ኩሉ ሰብ ተኻፋልነት ይሓትት. ስለ ተኻፋልነትኩም/ጻዐርኹም ንኡስ ናይ ምስጋና ገጸበረኽት ክውሃበኩም ኢዩ
እቲ ትህቡና ሓበሬታ ብምስጢርን ብጥንቃቐን ኢና ንዕቅቦ ከምኡ ድማ ንስነፍልጠታዊ መጽናዕቲ ጥራይ ኢና ንጥቀመሉ። ዝኾነ ዝግበር ገምጋማት ድማ መን ምዃንኪ ዘፍልጥ ውጽኢት ኣይክህልዎን እዩ።
 
ብመሰረቱ እትን ንኽሳተፋ ድልውነተን ዘርኣያ ጥራይ እየን ዝያዳ ሕቶታት ዝሕተታ። እቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ቃለ-ምሕትትና ብሸሞንተ ዝተፈላለየ ቋንቋታት የአንጊድና ኢና። እቲ ዳሕራይ ቃለ-ምሕትት ግና ብኹሎም እቶም ናይ መጀመርያ ቋንቋታት ኣይኮኑን ዝዳለው።
 
ከምቲ ግቡእ እቶም ሕቶታት ኣብ ፍርቂ ዓመት ፍርቂ ዓመት እዮም ዝዳለዉ። ካብቶም ሓተትቲ ድማ መዓስን ብኸመይን ቃለ-ምሕትት ከም ትገብራ ሓበሬታ ይመጸክን። እዋናዊ ኩነታትን ኩሉ ሓበሬታታትን ንምቕሳም ከኣ እታ ማይ ኢንፋስ ኣፕ ኣብ ሞባይልክን እተተውርዳኣ ዝምረጽ እዩ።
 
ኣብቲ ማይ ኢንፋይ ኣፕ ሓፈሻዊ ሓበሬታን ኩሉ ሓደስቲ ዜናታትን ብዛዕባ ReGES-Studie ትረኽባ። ብተወሳኺ ድማ ብዚ ኣፕ ኣቢልክን እዋናዊ ኣድራሻኽን ክትሕብራናን ምሳና ብቐጥታ ክትራኸባን የኽእለክን። ከምኡ ድማ ብመንገዲ እዚ ማይ ኢንፋስ ኣፕ ጌርክን ናብቲ ኦንላይን ሕቶታትና ክትኣትዋ ትኽእላ።
 

 

ተወሰኽቲ ሕቶታት ምስዝህልወኩም፡ ክትውከሱና ትኽእልኡ ኢኹም!