ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ReGES-መጽናዕቲ ንወለዲ
 

ሬገስ (ReGES) - እንታይ ማለት ኢዩ?

ሬገስ (ReGES)ናብ ጀርመን ዝጋዓዙን ዝተሰደዱን አብዚ ሕብረትሰብ ናብራኦም ዐዉት ወይ አሸጋሪ ዝገብሮ ኩነታትን ጠንቅታትን ከለልይ ዝህቅን ስነፍልጠታዊ መጽናዐቲ ኢዩ፣ ብፍላይ ድማ አብ ትምህርቲ (ፍልጠት ቋንቋ) ማለት ካብተን መፈለምታን መበገስን ቃላት ክሳብ አብ ናይ ስራሕ ዓለም ትዋፈር ዘሰንየካ እዋን ዘትኮረ ኢዩ. ንስኹምን ስድራቤትኩምን ኣብዚ መጽናዕቲ ተሳታፍነትኩም ንኽቕጽል ንዕድመኩም ኣለና. ዉጽኢት ናይዚ መጽናዐቲ፣ ስደተኛታትን ሓደሽቲ መጻእትን ናብራኦም አብዚ ሕብረተሰብ፣ ብፍላይ ድማ ዐድላት ናይ ትምህርቲ (አካዳምያውን ናይ ሞያን)ብዝሓሸ ከሰላስል ዘኸእል መደባትን ዉጥናትን ንምውጻእ ኢዩ.አብ ናይ ርሑቅ ጠመተ ድማ ንኹሎም ሕጻናትን መንእሰያትን ዓበይትን ክሕግዝ ይኽእል.

 


ናይዚ መጽናዐቲ መሕትት ብኸመይ ይካየድ?

ቀንዲ አተኩሮ አብ ሕጻናትን መንእሰያትን ኢዩ. ኩንታት ናብራኦምን አሳልጦ ትምህርቶምን ንኽንርዳእ ምስ ወለድን፣ ምስቶም ሕጻናትን ምናእሰይን፣ ምስ መምህሮምን ሓገዝቶምን፣ ከምውን ምስዝምልከቶም ሓለፍትን ዝርርብን መሕተትን ይካየድ. እቲ መሕትት (ReGES) ብናይ ማሕበረሰብ ክኢላታት (infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft) ይሰላሰል/ይካየድ.አገባብ አተገባብራኡ ድማ ከምዚ ዝስዐብ ይኸውን፣

መለአኽትና ወይ ብደብዳቤ ወይ ድማ ኣብ ሞባልይኩም ኣራጊፍኩማ እንተኾይንኩም ብኢንፋስ ኣፕ መገዲ ክንልእኸልኩም ኢና። በዚ መንገዲ ኣቢልኩም ድማ እቲ ቀጺሉ ዝግበር ቃለ-ምሕትት መዓስ ምዃኑን ብኸመይ ምሳኹም ከም ንራኸብን ሓበሬታ ትረኽቡ። ኣብዚ ቃለ-ምሕትት ኩሉ ግዜ ንብምልኦም ተሳተፍቲ ስለዘይንሓትት። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ምኽንያት ኣየናይ ቋንቋ ትዛረቡ እዩ ዝቕይዶ።
ኩሉ ተስፍርዎ ወይ ትህብዎ ሓበሬታ ብዘይ ስምኩምን አድራሻኹምን ይመሓላለፍ፣ እዚ ማለት ድማ፣ ዝኾነ ነዚ ሓበሬታ ስዒቡ ዝሰርሓሉን ዝመራመረሉን ሰብ ስምኩምን አድራሻኹምን ክፈልጥ ወይ ብውልቂ ዝሃብኩሞ መልሲ ክፈልጦ ዐድል የብሉን/አይከእልን ኢዩ.
ፍቓድኩም ክሳብ ዝኾነ፡ ለውጢ ኩነታት ሂወትኩምን ደቅኹምን ከመይ ይመስል ክንፈልጥ ስለ ንደሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ኡዋናት ብውሱን ናይ ግዜ ርሕቀት ከነዘራርበኩም ንደሊ። 

እንታይ ዓይነት ሕቶታት ኢዩኸ ዝቀርብ?

በዚ መጽናዕቲ ናይ ReGES-Studie ኣቢልና ሰፊሕ ስእሊ እዋናዊ ኩነታት ናይ ስደት ድሕረባይታ ዘለዎም ህጻናትን መናእሰያትን ክህልወና እዩ እቲ ዕላማ። ክንዲዝኾነ ድማ ተሞክሮ ወለዲ አብ ዓዲ ጀርመን ከመይ ከምዝመስል ንሓትት. ገለ አብነታት ናይቶም ዝቀርቡ ሕቶታት እዞም ዝስዐቡ ኢዮም

 

  • ናይ ዉላድካ ክእለት ቋንቋ ጀርመን ከመይ ትግምቶ/ትግምግሞ? 
  • ደቅኹም ኣብ መዋእል-ህጻናት፡ ቤት ትምህርቲ ወይ ሞያዊ ስልጠና ከመይ ይኸዱ ኣለው?
  • ህልዊ ናይ ስራሕን መነባበርን(ገዛ) ኩነታትኩም ከመይ ይመስል?

 

ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሕቶታት ንምምላስ ድማ እቶም ደቅኹም ኣብቲ መጽናዕቲ ተሳታፍነቶም ክቕጽሉ ኣገዳሲ እዩ። በዚ መጠን ድማ ንስኹምን ስድራቤትኩምን ነዚ መጽናዕቲ ንምዕዋት ዓቢ ተራ ትጻወቱ። ስለቲ ተሳትፎኹም ኣዚና ነመስግን!

 

መልስታትኩም እንታይ ንገብሮ? ኣብዚ ኩሉ ሓበሬታታት ብዛዕባ ውሕስነት ጸብጻብ ናይ ReGES-መጽናዕቲ ትረኽቡ

 

ኣብዚ my infas-App ኣቲኹም ኩሉ ሓበሬታ ብዛዕባ መጽናዕቲ ReGES-Studie ከምኡ‘ውን ኣገደስቲ ሓደስቲ ሓበሬታታት ክትረኽቡ ትኽእሉ። ብተወሳኺ ድማ በዚ ኣፕ ኣቢልኩም ናብቲ ኦንላይን ሕቶታትና ክትኣትዉ ትኽእሉ። እቲ መእተዊ መንነትኩም እንተረሲዕኩሞ ድማ ኣብዚ ክትውከሱ ትኽእሉ።

ገዛ ቀዪርኩም ዲኹም? መታን ናይ ዕድመ ወረቐት ኣብ ግዚኡ ክንሰደልኩም በዚ ኢንፋይ ኣፕ ጌርኩም ኣድራሻኹም ሓብሩና።