ሓበሬታ ብዛዕባ መጽናዕቲ ReGES-Studie ንመናእሰያትን ብጹሓትን
 

ሬገስ (ReGES) - እንታይ ማለት ኢዩ?

ሬገስ (ReGES, ስደተኛታት አብ ናይ ጀርመን ትምህርቲ ዓለም/ስርዓተ ትምህርቲ)ናብ ጀርመን ዝጋዓዙን ዝተሰደዱን አብዚ ሕብረትሰብ ናብራኦም ዐዉት ወይ አሸጋሪ ዝገብሮ ኩነታትን ጠንቅታትን ከለልይ ዝህቅን ስነፍልጠታዊ መጽናዐቲ ኢዩ፣ ብፍላይ ድማ አብ ትምህርቲ (ፍልጠት ቋንቋ) ማለት ካብተን መፈለምታን መበገስን ቃላት ክሳብ አብ ናይ ስራሕ ዓለም ትዋፈር ዘሰንየካ እዋን ዘትኮረ ኢዩ. ንዓኹምን ንወለድኹምን ኣብቲ መጽናዕቲ ተሳትፍኦም ንኽቕጽሉ ብኽብሪ ንዕድም። ዉጽኢት ናይዚ መጽናዐቲ፣ ስደተኛታትን ሓደሽቲ መጻእትን ናብራኦም አብዚ ሕብረተሰብ፣ ብፍላይ ድማ ዐድላት ናይ ትምህርቲ (አካዳምያውን ናይ ሞያን)ብዝሓሸ ከሰላስል ዘኸእል መደባትን ዉጥናትን ንምውጻእ ኢዩ.አብ ናይ ርሑቅ ጠመተ ድማ ንኹሎም ሕጻናትን መንእሰያትን ዓበይትን ክሕግዝ ይኽእል.

 


ናይዚ መጽናዐቲ መሕትት ብኸመይ ይካየድ?

ቀንዲ አተኩሮ ናይዚ መጽናዐቲ ሕጻናትን መንእሰይ ከምዚ ከማኻን/ከማኽን ኢዩ. ኩነታትን መነባብሮኹምን ትምህርትኹምን መታን ክንፈልጥ ቃለ መሕተት ክንገብረልኩም ንፈቱ.ብተወሳኺ አብ ከባቢኹም ዘሰንይኹም ሰባት፣ ማለት ወለድን መማህራንን፣ ከምኡ ድማ ሰራሕተኛታት ናይ ማሕበራትን ትካላትን ከነዛራርብ ንደልይ.እቲ ቃለ መሕትት (ReGES) ብኢንፋስ ኢንስቲቱት (Infas Institut für angewandte Sozialwissenschaften) ይካየድ. አገባብ አተገባብርኡ ድማ ከምዚ ዝስዐብ ይመስል፣

 

መለአኽትና ወይ ብደብዳቤ ወይ ድማ ኣብ ሞባልይኩም ኣራጊፍኩማ እንተኾይንኩም ብኢንፋስ ኣፕ መገዲ ክንልእኸልኩም ኢና። በዚ መንገዲ ኣቢልኩም ድማ እቲ ቀጺሉ ዝግበር ቃለ-ምሕትት መዓስ ምዃኑን ብኸመይ ምሳኹም ከም ንራኸብን ሓበሬታ ትረኽቡ። ኣብዚ ቃለ-ምሕትት ኩሉ ግዜ ንብምልኦም ተሳተፍቲ ስለዘይንሓትት። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ምኽንያት ኣየናይ ቋንቋ ትዛረቡ እዩ ዝቕይዶ።

ኩሉ ተስፍርዎ ወይ ትህብዎ ሓበሬታ ብዘይ ስምኩምን አድራሻኹምን ይመሓላለፍ፣ እዚ ማለት ድማ፣ ዝኾነ ነዚ ሓበሬታ ስዒቡ ዝሰርሓሉን ዝመራመረሉን ሰብ ስምኩምን አድራሻኹምን ክፈልጥ ወይ ብውልቂ ዝሃብኩሞ መልሲ ክፈልጦ ዐድል የብሉን/አይከእልን ኢዩ.
ፍቓድኩም ክሳብ ዝኾነ፡ ለውጢ ኩነታት ሂወትኩምን ከመይ ይመስል ክንፈልጥ ስለ ንደሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ኡዋናት ብውሱን ናይ ግዜ ርሕቀት ከነዘራርበኩም ንደሊ። 

እንታይ ዓይነት ሕቶታት ኢዩኸ ዝቀርብ?

በዚ መጽናዕቲ ናይ ReGES-Studie ኣቢልና ሰፊሕ ስእሊ እዋናዊ ኩነታትኩም ክህልወና እዩ እቲ ዕላማ። ኮይኑ ድማ አብ ጀርመን ንዘጓነፈኩም ተሞክሮታት ዝምልከቱ ሕቶታት የቅርብ. ንአብነት፣

 

  • ኣብዚ እዋን ናይ ቋንቋ ጀርመን ብቕዓትኩም ከመይ ትመዝንዎ?
  • ክንደይ ክፍሊ ትመሃሩ ወይ ኣየናይ ደረጃ ወዲእኩም?
  • ህልዊ ኩነታትካ/ኩነታትኪ ክሳብ ክንደይ ዝምስገን ኢዩ?
  • አብ ምንታይ ዓይነት ሞያ/ስራሕ ክትዋፈር/ክትዋፈሪ ትትምነ/ትትምነዪ?

 

አብዚ መጽናዐቲ ተኻፊልኩም ዐዉት ስለትገብርዎ፣ ስለ ተሳትፎኹም ልባዊ ምስጋናና ይብጻሕኩም።

 

መልስታትኩም እንታይ ንገብሮ? ኣብዚ ኩሉ ሓበሬታታት ብዛዕባ ውሕስነት ጸብጻብ ናይ ReGES-መጽናዕቲ ትረኽቡ

 

ኣብዚ my infas-App ኣቲኹም ኩሉ ሓበሬታ ብዛዕባ መጽናዕቲ ReGES-Studie ከምኡ‘ውን ኣገደስቲ ሓደስቲ ሓበሬታታት ክትረኽቡ ትኽእሉ። ብተወሳኺ ድማ በዚ ኣፕ ኣቢልኩም ናብቲ ኦንላይን ሕቶታትና ክትኣትዉ ትኽእሉ። እቲ መእተዊ መንነትኩም እንተረሲዕኩሞ ድማ ኣብዚ ክትውከሱ ትኽእሉ።

ገዛ ቀዪርኩም ዲኹም? መታን ናይ ዕድመ ወረቐት ኣብ ግዚኡ ክንሰደልኩም በዚ ኢንፋይ ኣፕ ጌርኩም ኣድራሻኹም ሓብሩና።