ستاسی ا ړیکی د (ReGES) څیړنی سره

 

کله چه د څیړنی د ترسره کولو په هکله پوښتنی ولری ؟ دا دی د څیړنیزی انستیتوت «اینفس» سره ستاسی هات لاین:

اړیکه ونیسی: د زبرینا لیسار  سره 

reges(at)infas.de


تاسې د څیړنې په باب پوښتنې یا نظریې لرۍ؟ نو بیا مونږ ته یو ایمیل ولیکئ.

reges-studie(at)lifbi.de

دReGES- د ټیم ټول غړی دلته لیدل کیږی.