ویب سایټ ته د ورتګ په اړه د شخصي معلوماتو ساتنه

د معلوماتو د خویندیتوب په باب توضیحات

د معلوماتو د خویندیتوب په باب دا توضیحات د Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. (LIfBi) د سیرور او همداراز د دې انستیتوت د انترنت په ټولو هغو سایتونو پورې اړه نیسي چې هلته دغو توضیحاتو ته اشاره شوي وي.

 

عمومیات

د معلوماتو خویندیتوب زمونږ دنده او قانوني مسئولیت دئ.

د دې لپاره چې د لیږد په مهال ستاسې معلومات خویندي وساتل شي، مونږ د ورستیو تکنالوژیو پر بنسټ د کود د اړونده طریقې لکه (SSL/TLS) او امن لرونکي تخنیکي سیستمونو څخه کار اخلو.

د LIfBi د انستیتوت معلومات د براوزرونو په وسیله هم کارول کیدای شی چې په هغو کې Java-Applets, Active-X-Controls او Cookies غیرفعاله وي.

که چیرې له دې کبله د پروګرام دنده تر زیادې کچې پورې محدوده شي، یوه اړونده خبرتیا ورکول کیږي.

 

مسئوله اداره

د لایبنیڅ د زده کړې د بهیر انستیتوت  (Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V)

Wilhelmsplatz 3
96047 Bamberg

تیلفون:3400 863 951 49+
فکس: 3411 863 951 49+

ایمیل: kontakt@lifbi.de

د لایبنیځ انستیتوت یوه غیرانتفاعی ټولنه ده. د دې انستیتوت مشره پروفیسوره ډاګټره زابینی واینرت د هغه څخه په قانوني توګه استازیتوب کوي.

 

د معلوماتو د خویندیتوب کاري مسئوله

بریګیتی بوګنشپرګر (Brigitte Bogensperger)
ایمیل: betrieblicher-datenschutz@lifbi.de
تیلفون: 3418 863 951 49+

د معلوماتو د پروسس موخې

مونږ ستاسو د شخص په باب معلومات یوازې د قانون له خوا په پیشبیني شوي چوکاټ کې د لاندو موخو لپاره ثبتوو:

 • زمونږ د ویبسایتونو د کاري امن د تضمین په موخه، یعنې د ناوړې ګټې اخیستنې د پيژندلو او د اخلال د له منځه وړلو په موخه.
 • ستاسو په کمپیوتر باندې د ځوابونو د ښکارولو د سمون ورکولو په موخه.
 • د دولتي مراجعو په وړاندې د معلوماتو د قانوني مسئولیتونو د رفع کولو په موخه.
 • د طبع د حق او د ساتنې د حق لرونکو د پاره د هغوی په غوښتنه د معلوماتو د برابرولو په موخه.

مونږ د ماتومو (Matomo) په نامه د ویب د احصایې د وسیلې څخه د کارونې د احصائیو د منځته راوړلوو، د سازمان د پلټنو د اجراکولو، زمونږ د ویب د خدمتونو د آزمویلو او د شبکې او معلوماتو د خویندیتوب د تامین په موخه ګټه پورته کوو. تر هغه ځایه پورې چې د معلوماتو د پروسس موخه زیان ونه مومي، مونږ په شخص پورې تړلي معلومات بی نومه کوو یا مستعار نوم ورباندې ږدو.

 

په شخص پورې د تړلي معلوماتو قانوني بنسټ

تر هغه ځایه پورې چې مونږ په شخص پورې د تړلي معلوماتو د پروسس په باب د شخص هوکړه په لاس راوړو، د معلوماتو د خویندیتوب د قانون ۶مه ماده، ۱ فقره، (الف) بند حقوقی بنسټ ګنل کیږي.

تر هغه ځایه پورې چې په شخص پورې د تړلي معلوماتو پروسس ته د یوه حقوقی مکلفیت د پوره کولو په موخه اړتیا وي، د معلوماتو د خویندیتوب د قانون ۶مه ماده، ۱ فقره، (ب) بند حقوقی بنسټ ګنل کیږي.

که چیرې د معلوماتو پروسس زمونږ یا د یوه دریم لوري د مشروع ګټې د ساتنې دپاره اړین وي او د مطلوب شخص د ساتنې وړ ګټې، بنستیز حقونه او بسټیزې آزادئ د لومړۍ یادشوې ګټې څخه زیاتۍ ونکړي، د معلوماتو د خویندیتوب د قانون ۶مه ماده، ۱ فقره، (ح) بند حقوقی بنسټ ګنل کیږي.

 

د معلوماتو کتګوریګانې

اداره او تدقیق

د ادارې او تدقیق په موخه د خویندیتوب د میکانیزمونو په مرسته د دندې پیژندنې او شخصي پیژندنې برخې نصب کیږي او هغه بدلونونه چې د نوموړو پیژندنو په واسطه منځته راځي  په پروتوکول کې شاملیږي.

 

د پروتوکول فایلونه

کله چې تاسې د انستیتوت دغه یا نور انترنتي سایتونه پرانیزۍ، د خپل د انترنټ د براوزر له لارې یو شمیر معلومات زمونږ سیروار ته استوۍ.

ستاسو د براوزر او زمونږ د سیروار تر منځ د کمونیکیشن په موخه د روانې اړیکې په بهیر کې لاندې معلومات ثبتیږي:

 • د معلوماتو د غوښتنې نیټه او ساعت
 • د غوښتل شوي فایل نوم
 • د سایت نوم چې د هغه څخه فایل غوښتل شوی دی
 • د لاسرسنې وضعیت (د مثال په توګه فایل ولیږدول شو، فایل پیدا نشو)
 • د ویب کارول شوی براوزر او د مانیتور د مخ کیفیت او همداراز  د عملیاتو کارول شوی سیستم
 • د غوښتن کوونکي کمپیوتر بشپړ آی پی آدرس
 • د لیږدول شويو معلوماتو حجم

 

کلچې  (Cookies)

د www.lifbi.de تر پاڼې لاندې د ویب سایتونو د کارولو دپاره د ماتومو په نامه د ویب سایت د احصایې د پروګرام له خوا کلچې نصب کیږي (د ماتومو په نامه د ویب سایت د احصایې د پروګرام په وړاندې د اعتراض حل تر هغه لاندې وګورۍ). برسیره پردې، کلچې یوازې په ځانګړیو مواردو لکه د فورمو د ډکولو یا د لاګن په بهیر کې کارول کیږي.

 

کمونیکیشن

که چیرې تاسو مونږ ته د ایمیل، تیلفون یا فاکس له لارۍ یوه موضوع یا یو نظر راولیږۍ، دغه معلومات  د موضوع د پروسس په موخه او همداراز د ممکنو وروستیو پوښتنو او د نظریو د تبادلې د پاره زمونږ په سیستم کې کارول کیږي. د دې کار لپاره مونږ ستاسو سره د هغه کمونیکیشن د وسیلې له لارې اړیکه نیسو کومه چې د تاسو له خوا ټاکل شوي وی مګر دا چې تاسې نورې وسیلې هم تائیدوئ.

 

د شخص په اړه د معلوماتو په لاس راوړونکي یا د په لاس راوړونکو کتګوریګانې

زمونږ د آی ټی خدمتونو کارکوونکي هم کیدای شي زمونږ له خوا د هوکړه شوي تړونونو په چوکاټ کې د کار د ترسره کولو په موخه ستاسې د شخص په اړه د معلوماتو په لاس راوړونکي وي. د دغو خدمتونو په باب نور معلومات کولای شی زمونږ د ویب سایتونو په اړونده برخه کې ولولئ.

 

د شخص په اړه د معلوماتو د ساتنې موده

اداره او تدقیق

زمونږ په ویب سایتونو کې د شخص په باب د ادارې او تدقیق لاسرسۍ  د LIfBi څخه د شخص د وتنې وروسته د پروسس دپاره محدود کیږې او د کال د پای څخه یو کال وروسته له منځه وړل کیږي.

 

د پروتوکول فایلونه

ټول هغه پروتوکولونه چې د شخص په اړه معلومات پکې نغښتي وي د اوو ورځو نه وروسته له منځه وړل کیږي.

 

کلچې  (Cookies)

کلچې د براوزر د کارونې تر مودې پورې کارول کیږي .دا خبره د ماتومو په نامه د ویب د احصائې د پروګرام په وړاندې د تخنیکي اعتراض د حل په مورد کې صدق نه کوي.

 

اړونده حقونه

د معلوماتو د خویندیتوب د قانون (DSGVO) پر بنسټ تاسې لاندې حقونه لرۍ:

که چیرې ستاسې د شخص په اړه معلومات پروسس کیږي، تاسې حق لرۍ چې ستاسې د شخص په اړه د ساتل شوي معلوماتو په باب څرګندونه په لاس راوړۍ (د معلوماتو د خویندیتوب د قانون ۱۵مه ماده).

که چیرې ستاسې د شخص په باب ناسم معلومات پروسس شوي وي، تاسې د تصحیح حق لرۍ (د معلوماتو د خویندیتوب د قانون ۱۶مه ماده).

که چیرې قانوني شرایط شتون ولری، تاسې کولای شۍ د معلوماتو د پروسس د له منځه وړلو یا محدودولو غوښتنه وکړۍ او همداراز د پروسس په وړاندې اعتراض وکړۍ (د معلوماتو د خویندیتوب د قانون ۱۷مه، ۱۸مه او ۲۱مه ماده).

که چیرې تاسو د خپل شخص په اړه د معلوماتو د پروسس په باب هوکړه کړي وي یا د معلوماتو د پروسس په باب یو تړون شتون ولري او د معلوماتو پروسس د یوې اتوماتیکې پروسې په مرسته ترسره کیږي، دلته هم تاسې د معلوماتو د لیږد د وړتیا په اړه یو حق لرۍ (د معلوماتو د خویندیتوب د قانون ۲۰مه ماده).

برسیره پردې تاسې حق لرۍ چې د معلوماتو د خویندیتوب او آزادۍ مسئول فدرالي شخص ته شکایت وکړۍ.

 

د ماتومو په نامه د ویب د احصائیې د پروګرام په وړاندې د اعتراض تخنیکي حل

تاسې کولای شي په آزاده توګه پریکړه وکړي چې ستاسو په براوزر کې د ویب د تحلیل یوه څرګنده کلچه نصب شي او که نه، تر څو د LIfBi د پاره د بیلابیلو احصایوي معلوماتو د ثبت او تحلیل امکان برابرشی.

که چیرې تاسې دا نه غواړۍ، کولای شۍ لاندې اړیکه کیکاږۍ تر څو د ماتومو په نامه د ویب د احصائیې د پروګرام غیرفعال کوونکي کلچه ستاسو په براوزر کې نصب شي.

 

 

زمونږ د معلوماتو د خویندیتوب د توضیحاتو په اړه متفرقه موضوعګانې

مونږ ځانته د دې حق ورکوو چې د معلوماتو د خویندیتوب توضیحاتو ته د اړتیا په صورت کې بدلون ورکړو، تر څو دا توضیحات تل د نویو حقوقي غوښتونو سره سمون ولري یا زمونږ د خدمتونو تغییراتو ته انعکاس ورکړي .هر وار چې تاسې زمونږ د ویب سایت څخه لیدنه کوی، تل د معلوماتو د خویندیتوب اوسني معلومات صدق کوي.

د تردید په صورت کې آلماني ژبه صدق کوي.