د څیړنې ټیم (ReGES) د

ReGES Team

Prof. Dr. Hans-Günther Roßbach, Pascal Bentata, Dr. Dominik Weigand, Florian Heinritz
Dr. Christoph Homuth, Jörg Welker, Anike Schild, Wenke Niehues
Shaza Al Rihawi, Dr. Jutta von Maurice, Dr. Gisela Will, Ebru Balaban-Feldens, Katharina Renz


Dr. Jutta von Maurice

Dr. Jutta von Maurice

د پروژی لارښودنه

Dr. Gisela Will

Dr. Gisela Will

د پروژی همآهنګ کونکی او د مسایلو مخاطب

Shaza Al Rihawi

Shaza Al Rihawi

د عربي ژبې کلتوري او ژبنیز اړخونه

Ebru Balaban-Feldens

Ebru Balaban-Feldens

د مور او پلار د پوښتنو او د ماشومانو د ښوونې او رونې مسئول

Dr. Regina Becker

Dr. Regina Becker

د پیداګوژۍ د مسلکي پرسونل د پوښتنې مسئوول

Pascal Bentata

Pascal Bentata

د پوښتنو د ژباړنې او مستند کولو مسئول

Florian Heinritz

Florian Heinritz

د ښوونیزو مسلکي کارکوونکو د پوښتنو او د زده کړې د چاپیریال د ثبتولو مسئول

Anike Schild

Anike Schild

د ژبې او وړتیا د آزموینې مسئوول

Julian Seuring

Julian Seuring

Patrick Weber

Patrick Weber

Dr. Dominik Weigand

Dr. Dominik Weigand

د آنلاین پوښتنو او رواني برخې مسئول

Jörg Welker

Jörg Welker

د آپ پر بنسټ پوښتنو او د مهاجرت د اړخونو مسئول

Lea Rauh

Lea Rauh

د معلوماتو هم آهنګ کول

Christin Förster

Christin Förster

برخه والو سره اړیکی

Timo Reichert

Timo Reichert

د معلوماتو ساتنه