فريق عمل دراسة ReGES

ReGES Team

Prof. Dr. Hans-Günther Roßbach, Pascal Bentata, Dr. Dominik Weigand, Florian Heinritz
Dr. Christoph Homuth, Jörg Welker, Anike Schild, Wenke Niehues
Shaza Al Rihawi, Dr. Jutta von Maurice, Dr. Gisela Will, Ebru Balaban-Feldens, Katharina Renz


Dr. Jutta von Maurice

Dr. Jutta von Maurice

ریاست پروژه

Dr. Gisela Will

Dr. Gisela Will

هماهنگ کننده پروژه و مخاطب

Shaza Al Rihawi

Shaza Al Rihawi

جنبه های فرهنگی و زبانی عربی

Ebru Balaban-Feldens

Ebru Balaban-Feldens

مسئول نظرسنجی والدین و آموزش خردسالان

Dr. Regina Becker

Dr. Regina Becker

مسئول نظرسنجی از متخصصان امور تربیتی

Pascal Bentata

Pascal Bentata

مسئول ترجمه ها و مستندسازی نظرسنجی ها

Florian Heinritz

Florian Heinritz

مسئول نظرسنجی متخصصان امور تربیتی مؤسسه و جمع آوری اطلاعات مربوط به محیط یادگیری

Anike Schild

Anike Schild

مسئول آزمونهای زبان و مهارت

Julian Seuring

Julian Seuring

Patrick Weber

Patrick Weber

Dr. Dominik Weigand

Dr. Dominik Weigand

مسئول نظرسنجی آنلاین و ابعاد روانشناختی

Jörg Welker

Jörg Welker

مسئول نظرسنجی بر اساس اپلیکیشن و جنبه های مهاجرت

Lea Rauh

Lea Rauh

هماهنگی گردآوری اطلاعات

Christin Förster

Christin Förster

ارتباطات شرکت کنندگان

Timo Reichert

Timo Reichert

حفاظت از محرمانگی داده ها