رِگِس (ReGES) چیست؟

رِگِس (ReGES) پژوهشی است علمی برای یافتن عواملی که باعث موفقیت یا دشواری پذیرش پناهجویان و تازه واردان در جامعه آلمان میشود. محور اصلی این پژوهش، کودکان و نوجوانان هستند. برای درک بهتر زندگی و تحصیل، از افراد گوناگون سؤال میکنیم: والدین کودکان و نوجوانان، خود نوجوانان، متخصصان امور تربیتی و همچنین کارکنان ادارات محلی و اقامتگاه های مشترک.

از شما درخواست میکنیم در این پژوهش شرکت کنید. با این کار سهم مهمی در موفقیت این پژوهش خواهید داشت.